Naše Obec

Černá přístavba – třetí věž v Církvici

Jistě jste si před koncem roku 2022 všimli, že v naší obci vyrostla na přístavbě rodinného domu neobvyklá věž…

My jsme si toho všimli také a dost nás to překvapilo. Zajímali jsme se proto, zda je v pořádku, aby v naší obci vznikaly podobně vypadající stavby.Jako první jsme úplně nejdříve dotazem na Stavební úřad zjistili, že se jedná o černou stavbu. Ano, čtete správně. Tato věž byla postavena bez stavebního povolení. Stavebník prý nevěděl, že je na to stavební povolení potřeba.Nicméně následně bylo během ledna a února po kontrole ze strany Stavebního úřadu požádáno o dodatečné stavební povolení.Vzhledem k podivnému a pro naše české vesnice nezvyklému vzhledu jsme chtěli vědět, zda je normální a v pořádku, že mohou u nás v obci takovéhle věže vznikat.Dotazem na vedení obce jsme zjistili, že obec toto neřeší a nijak řešit nebude, protože to prý řeší Stavební úřad.A následným dotazem na Stavební úřad jsme zjistili, že po předložení odpovídající dokumentace pro dodatečné stavební povolení bude stavba povolena, pokud dokumentace splní všechny náležitosti a nebude v rozporu s územním plánem obce. Přičemž výstavbu si má každá obec regulovat sama právě prosteřdnictvím územního plánu. Tak jsme se zeptali na názor zda je vše v souladu s naším územním plánem i jeho zpracovatele a to atelieru Aurum z Pardubic a zaslali mu fotografie. A dozvěděli jsme se, že:

„Územní plán obce Církvice je už velmi starý (původní ÚPO – nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části 24. 11. 2000), do dnešní doby bylo zpracováno 6 změn tohoto ÚPO, dle zadání byly v těchto změnách řešeny zejména požadavky na nové zastavitelné plochy (ve změnách ÚPO byly pro ně stanoveny podmínky prostorového uspořádání apod.), aktualizovány byly limity a omezující vlivy v území. Aby bylo možné eliminovat případné nežádoucí zásahy do území, bylo by pro obec účelné nechat si zpracovat nový územní plán, který bude odpovídat platným právním předpisům, dnešním principům územního plánování a bude obsahovat např. podmínky prostorového uspořádání zástavby, podmínky ochrany krajinného rázu a další zásady týkající se ochrany přírodních a kulturních hodnot.…Také je možné zpracovat nový územní plán jako ÚP s prvky regulačního plánu.

Podmínky prostorového uspořádání zástavby jsou podrobněji uváděny pouze u ploch, které byly řešené změnami ÚPO.

V textové části Úplného znění po vydání Změny č. 6 v kap. II. Základní zásady uspořádání území a limity jeho využití, podkapitola a) Urbanistická koncepce je uvedeno:

·         Při nové zástavbě v lokalitách soustředěného bydlení i při výstavbě v rozptylu bude respektována urbanistická struktura obce, obvyklá hustota zástavby a odpovídající forma i měřítko staveb,

·         Respektovány budou přírodní, historické a architektonické hodnoty území

Tato forma přístavby neodpovídá odpovídající formě a měřítku staveb v této části sídla. Zejména nevhodný způsob jejího zastřešení, které dokonce vytváří dominantu při dálkových pohledech na sídlo a dochází tak k potlačení stávajícího, již historicky daného, dominantního vnímání kostela sv. Vavřince v sídle Církvice, který je kulturní památkou a významnou historickou hodnotou obce. Dle našeho názoru nejsou respektovány historické a architektonické hodnoty území, ani odpovídající forma a měřítko staveb.“

A v platném ÚP Církvice jsme našli pouze  specifikaci pro zastavitelnou plochu 6/Z3:

Str. 27:

„  Výšková hladina zástavby bude řešena max. 2NP (bez podkroví). Svým charakterem by

měla vhodně doplňovat stávající zástavbu venkovského charakteru (sedlová střecha,

případně polovalba, podélný půdorys objektu RD s orientací štítu směrem k uličnímu

prostoru.“

V únoru byla dokumentace pro dodatečné povolení této černé stavby předložena, splnila všechny náležitosti a protože dle Stavebního úřadu není v rozporu s ÚP naší obce z roku 2000 (ač zpracovatel ÚP o tom přesvědčen není), tak už je v tuto chvíli vše pravděpodobně povoleno a legalizováno. Když to domyslíme do důsledku, tak pokud si někdo bude chtít nyní přistavět v Církvici k rodinnému domu např. kasino, větrný mlýn, rozhlednu, modlitebnu, kostel, pravoslavný klášter, nebo mešitu a bude tvrdit, že to má pro účel bydlení a že se mu to jen takhle líbí a že v tom bude skutečně bydlet a udělá to nejlépe načerno, tak mu to se stávajícím platným ÚP obce Církvice musí Stavební úřad povolit. 

Teď bychom neradi, abychom vypadali jako odpůrci jakýchkoliv změn, inovací a moderní architektury, naopak např. moderní obchodní čtvrť La Défense v Paříži je krásným příkladem, kdy se to podařilo, popř. Tančící dům v Praze už si také vydobyl své místo v České architektuře i když byl svého času předmětem bouřlivých debat. Nicméně pro standartní výstavbu musejí být dle našeho názoru nastaveny alespoň nějaké mantinely a pro moderní architekturu vedena předem debata o jejím začlenění do stávající architektury, popř. o vyhrazení oblastí a zón v rámci urbanistického řešení území, kde je naopak moderní architektura vítána, protože se stane organickou a funkční součástí celého sídla. 

A protože nechceme žít v Kocourkově, kde se nedjřív staví a pak řeší, popř. se cítit jako kdybychom bydleli pár tisíc kilometrů na východ od nás (kde je s mocí peněz možné postavit skoro cokoliv a kdekoliv) a ne v srdci Evropy se silným kulturním dědictvím, tak požádáme vedení obce Církvice, aby po 23 letech nyní co nejdříve zadal vypracování nového územního plánu Obce Církvice a to již s prvky regulačního plánu, tak jak to dnešní legislativa už umožňuje a tak jak to navrhl zpracovatel stávajícího ÚP. Vypracování nového ÚP a jeho následné projednání a schválení je záležitost minimálně na rok, spíše téměř ke dvěma letům a za tu dobu nám tady může ještě vzniknout ledacos.

Doba je nyní plná změn, do obce přicházejí lidé i s jinými kulturními zkušenostmi a zázemím než z ČR a to co se jim může zdát naprosto v pořádku a naopak krásné, tak pro náš kulturní rámec a architektonicko-urbanistické normy může být už přes čáru. Proto se budeme snažit vedení obce přesvědčit, aby nový ÚP obce Církvice považovala skutečně za prioritu a neotálela s nutnými kroky a jeho zadáním ani o týden déle než je nutné. Zda a jak rychle se to bude dařit vás budeme informovat. Děkujeme za vaši podporu a že nás sledujete.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *