Naše Obec

Proč je důležité mít doma popelnice na tříděný odpad

1200,-Kč/osoba/rok. I takto může vypadat naše platba za odpady v roce 2030… Co můžeme udělat? Věnujte 5 minut svého času článku níže…

Obec již dříve učinila významný krok směrem k recyklaci odpadu tím, že pořídila nádoby na bioodpad. Avšak toto řešení není definitivní, a proto je nyní nezbytné rozšířit systém o další typy odpadů, pokud nechceme v následujících letech čelit významnému navýšení ceny za odvoz.

Výzva obce:

Pokud máte zájem o 120 litrové žluté nádoby na plasty, prosíme, přihlaste se na Obecním úřadě následujícími způsoby:

  • Osobně: Navštivte přímo obecní úřad.
  • Telefonicky: Zavolejte na číslo 327 571 491.
  • E-mailem: Napište na adresu podatelna@cirkvice.cz.

Zároveň se domníváme, že mnohem efektivnější i vzhledem k ceně je využití 240l nádob – celočerných se žlutým víkem nebo úchyty.

Evropská unie i česká legislativa nás směřují k důslednějšímu třídění odpadů, což je reakce na rostoucí množství odpadu a potřebu chránit životní prostředí. Třídění odpadu má navíc přímý dopad na výši poplatků za odpady, které platíme.

Se zvyšujícím se množstvím odpadů a omezenou zodpovědností jednotlivců, nové předpisy zpřísňují požadavky na třídění. Obce, které nedosáhnou na stanovené procento recyklace, čelí vysokým pokutám a zvýšení nákladů, což se může projevit i na vyšších poplatcích pro občany. Například do roku 2025 musí obce recyklovat alespoň 60 % komunálního odpadu a do roku 2030 dokonce 65 %.

 RokLimit produkce odpadu na obyvatele za rok Poplatek do váhového limitu Poplatek nad váhový limit
2023    180 kg500 Kč1 000 Kč
2024170 kg500 Kč1 250 Kč
2025160 kg500 Kč1 600 Kč
2026150 kg600 Kč1 700 Kč
2027140 kg600 Kč1 800 Kč
2028130 kg700 Kč1 800 Kč
2029120 kg700 Kč1 850 Kč
Celkové množství odpadů, k nimž obec uplatní slevu, nesmí přesáhnout v roce 2024 množství 170 kg na jednoho obyvatele obce. Jedná se o množství odpadů uložené na skládku odpadů. Obec s 1000 obyvateli tedy může uložit 170 000 kg (tj. 170 tun) odpadu na skládku za poplatek 500 Kč/t.
Jakmile dojde k překročení tohoto limitu, všechen ostatní odpad uložený na skládce bude stát už 1250kč/t. V roce 2029 to bude 1850,-kč/t.

Protože smíšený odpad je finančně nejnákladnější na zpracování, zvyšují se poplatky za jeho skládkování a spalování. Efektivní třídění může tyto náklady výrazně snížit. Aby bylo třídění co nejefektivnější, obce zavádějí nové systémy sběru odpadů, včetně barevně označených nádob přímo u domácností, což usnadňuje občanům správné třídění.

Motivace občanů k třídění nespočívá pouze ve finančních pobídkách, ale také v zjednodušení celého procesu. Barevné popelnice, které jsou nyní designově přívětivější a nabízejí různé varianty pro snadnou identifikaci, mohou významně pomoci.
S tímto nastavením se již nemusíte obtěžovat s uchováváním tříděného odpadu ve vaší domácnosti ani s jeho náročným odvozem do nejbližších kontejnerů. Můžete jednoduše třídit odpad přímo na vaší zahradě, což vám navíc pomůže ušetřit i spoustu peněz.

Proč je důležité mít doma popelnice na tříděný odpad

Díky intenzivnějšímu třídění papíru může obec získávat vyšší finanční odměny od společnosti EKO-KOM a.s., která přispívá na recyklaci obalových materiálů. Toto finanční přispění pomáhá obcím snížit náklady spojené s odpadovým hospodářstvím.

Co to znamená pro občany? Představuje to významnou změnu v organizaci i myšlení každého z nás. Pokud obec nezareaguje na nové legislativní požadavky a občané budou nadále využívat pouze svoz smíšeného odpadu bez nutnosti třídění, čekají je v budoucnu vyšší poplatky za odpady. Obce se mohou ocitnout v situaci, kdy značná část rozpočtu půjde do rostoucích nákladů na odpadové hospodářství. Právě tyto peníze poté budou chybět na rozvoj obce. Týká se to nejen běžných komunálních odpadů, ale i nebezpečných a velkoobjemových odpadů, stejně jako provozu sběrných dvorů a skládek.

Jak z toho ven? Systém Door to Door.

Systém Door to Door, neboli systém přímého sběru odpadů přímo od domácností, je moderní a efektivní řešení, které umožňuje drasticky snížit množství směsného komunálního odpadu a významně zvýšit podíl tříděných materiálů. Zahrnuje rozdělení odpadů do speciálně určených nádob (modrá na papír, žlutá na plasty, hnědá na bioodpad) přímo u každé domácnosti.

Přínosy systému Door to Door

  1. Snížení objemu směsného odpadu: Systém umožňuje snížit množství směsného odpadu až o polovinu, což je dosaženo tím, že občané mají lepší možnosti pro separaci odpadů přímo na místě. V obcích, které systém již zavedly, bylo zaznamenáno výrazné zvýšení množství tříděného odpadu a pokles množství odpadu směsného.
  2. Splnění legislativních požadavků: Díky efektivnějšímu třídění mohou obce snadněji splňovat legislativní požadavky na recyklaci, které se každým rokem zpřísňují. Naše obec již nyní splňuje požadavky na třídění a každým rokem se daří snižovat množství směsného odpadu.
  3. Snížení počtu velkoobjemových kontejnerů: Snižuje se potřeba velkoobjemových kontejnerů ve městech a obcích, což zlepšuje estetiku městského prostředí a snižuje náklady na jejich údržbu a svoz.

Běžné dotazy a obavy

  • Obavy z pachu: S pravidelným tříděním bioodpadu, který se neukládá do směsného odpadu, a s použitím igelitových sáčků pro specifický odpad, jako jsou plenky, není zvýšený pach problém, i při nižší frekvenci svozů směsného odpadu.
  • Frekvence svozu: I když se směsný odpad svozí méně často, například jednou za čtyři týdny, systematické třídění zajišťuje, že většina odpadů je recyklována a směsný odpad nepřetéká ani nepáchne.
Příklad Door-to-Door z Trutnova

Systém Door to Door se ukazuje jako nejefektivnější metoda pro zvýšení míry třídění odpadů v domácnostech. Umožňuje občanům snadno se zapojit do recyklace, zatímco obce profitují z nižších nákladů a lepšího splnění legislativních cílů. Díky tomu, že je třídění odpadů usnadněno až na úroveň jednotlivých domácností, je tento systém klíčovým nástrojem pro zlepšení životního prostředí a snížení nákladů spojených s odpadovým hospodářstvím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *